Hvordan jobber psykologen?

Psykologen har en tredelt stilling i kommunen:

  • Ivaretakelse av psykisk helse hos barn og unge opp til 23 år
  • Veiledning og fagstøtte til andre hjelpere i kommunen
  • Utvikling og forebyggende psykisk helsearbeid

Arbeidsområder

Klinisk arbeid (Oppstart høst 2024)
Kommunepsykologen tilbyr lavterskel psykisk helsehjelp for barn og unge i Skjervøy kommune. Tjenesten anses som en psykologisk rådgivingstjeneste som i utgangspunktet gir kortvarig oppfølging inntil fem timer, men i noen tilfeller tilbys støttesamtaler over lengre tid. Dersom det vurderes som nødvendig, kan psykologen bistå med å henvise og/eller formidle kontakt til andre hjelpetilbud. Typiske problemstillinger kommunepsykologen kan hjelpe til med er sosiale vansker, familieproblemer, mobbing, vennekonflikter, vonde følelser, søvnvansker, selvskading, stress, seksualitet, selvtillit, foreldreferdigheter, skam, spisevansker, engstelse, identitet, med mer. 

 

Psykisk helse barn, ungdom og unge voksne (Oppstart høst 2024)
Et tilbud hvor foreldre, ungdom eller en selv tar kontakt, eller man henvises fra helsesykepleier, fastlege, barnevern eller andre. Typiske tema er sosiale problemer, familieproblemer, vennekonflikter, mobbing, søvnvansker, tristhet, engstelighet, uro, skolevegring og sinne. Psykologen jobber med barnet, ungdommen eller den voksne der fokuset er å sortere i problemer, tilby individuelt tilpasset støtte og rådgiving. Psykologen bidrar til å identifisere og bearbeide tanker og følelser. 

 

Helsestasjon for ungdom (HFU) (Oppstart høst 2024)
På HFU har psykologen drop-in tilbud. Tema for samtalen kan være kjærlighetssorg, seksualitet, kjønnsidentitet, legning, overgrep, depresjon, angst, selvtillit, selvfølelse, vanskelige familieforhold, rus og mobbing. 

Mer informasjon om tilbud kommer.

Veiledning, fagstøtte og internundervisning

Kommunepsykologen tilbyr veiledning til andre faginstanser i kommunen. Det kan være PPT, skole, barnehage, legekontor, helsestasjon, ROP-tjenesten og NAV. Denne veiledningen kan gjelde konkrete saker, eller være knyttet til overordnede tema. Ta kontakt for å avtale. 

Utviklingsarbeid, forebygging og systemarbeid

Kommunepsykologen deltar i planarbeid med relevante kommunale planer. Videre deltar psykologen i relevante barnehage- og skolehelseteam, og er en del av kommunens psykososiale kriseteam.