Hva er kommuneplanens arealdel?

 • Dette er en overordnet plan som legger føring og styring for bruken av arealene i Skjervøy.
 • Planen vil gjelde for perioden 2014 – 2026, men skal normalt rulleres hvert 4. år.
 • Innspill om utbyggingsområder som blir tatt med i den endelige vedtatte planen vil ha en langt større grad av forutsigbarhet for å kunne bli godkjent i regulerings- og byggesakssammenheng.
 • Hvert innspill vil konsekvensutredes – som er en vurdering om arealets egnethet opp mot temaer som samfunnssikkerhet, landbruk og naturmangfold.
 • Det vil bli avviklet folkemøter om kommuneplanens arealdel. Nærmere informasjon om dette vil komme seinere

Innspill

 • Dersom en har planer eller ønsker om framtidig bruk av arealer bør dere komme med skriftlig innspill om dette. Dette kan blant annet være arealer til:
  • Boligformål
  • Hytteformål
  • Næringsformål
  • Fritids- og turistformål
  • Idrettsformål
  • Offentlig- og privat tjenesteyting
  • Veier og avkjørsler, men ikke til enkelttomter
 • Innspill til boligområde og hytteområde bør omhandle minst 4 tomter. Søknader om enkelttomter utenfor regulerte områder behandles som dispensasjonssaker fra kommuneplanens arealdel.
 • Alle kan komme med innspill: privatpersoner, lag og foreninger osv.
 • Innspill må være skriftlig hvor det er inntegnet på kart arealets plassering/avgrensing, atkomst og omfang (f.eks. antall tomter) samt gårdsnummer og bruksnummer for eiendommen. Kartet bør være påført målestokk.
 • Kart kan hentes på internett bl.a. på kommunens hjemmeside eller kan fås ved henvendelse til rådhuset, tlf. 77 77 55 00.
 • Mer informasjon, råd eller veiledning kan fås ved henvendelse til Kjell Ove Lehne, tlf. 77 77 57 53, Hanne Vangen, Nord-Troms Plankontor, tlf. 486 05 584, eller Andreas Einevoll, Nord- Troms Plankontor, tlf. 454 38 591.
 • Innspill sendes til: Skjervøy kommune, Postboks 145, 9189 Skjervøy eller sendes på e-post til:post@skjervoy.kommune.no
 • Innspill må være kommunen i hende senest: 06.06.2014