Strategisk næringsplan (2014-2017) for Skjervøy kommune er ment å være en overgripende plan og et verktøy for hvordan kommunen i samarbeid med næringslivet skal møte fremtidige utfordringer innen næringsutvikling med felles mål og strategier. Planen gir bedrifter, næringslivsorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og andre klare signal om retningsvalg i næringspolitikk i Skjervøy kommune. Nåværende regjering har varsla en kommunereform. Denne planen forutsetter at dagens kommunegrenser er gjeldende.

Ei arbeidsgruppe bestående av ordfører, rådmann og næringslivsarbeidere fra et bredt spekter av næringer har i fellesskap gått gjennom den strategiske næringsplanen for perioden 2009-2012. Strukturen på denne planen følger hovedlinjene på forrige plan.

Prioriterte satsingsområder i næringsplanen:

 • Fiskeri- og havbruksnæring
 • Maritime næringer/offshore
 • Entreprenørskap innen bygg og anlegg
 • Handel/service/kultur
 • Reiseliv
 • Landbruk/reindrift/mineraler
 • Næringslivets støttepilarer

Styringsgruppa har i fellesskap drøfta de ulike mulighetene og utfordringene næringsliv og kommune står overfor i åra framover. Et moderne, kompetent og oppgående næringsliv danner grunnlaget for Skjervøy kommunes framtid. Næringsliv skaper arbeidsplasser, og arbeidsplasser gir økt bosetning: Et stabilt eller økende folketall trygger også de kommunale tjenestene. Dermed henger alt i hop.

Rådmannen takker deltakerne i arbeidsgruppa for mange engasjerte og konstruktive bidrag i mange ettermiddagstimer!

Formannskapet er styringsgruppe. Arbeidsgruppa består av:

 • Ordfører Torgeir Johnsen
 • Rådmann Cissel Samuelsen (sekretær)
 • Bygdelagene på Arnøy v/ Håvard Høgstad
 • Varehuset Skjervøy v/ Geir Helgesen/Johan Pedersen
 • Næringsforeningene v/ Arnulf Steffensen
 • Fiskarlagene v/ Dag Mollan
 • Havbruksnæringa v/ Jan Børre Johansen
 • Kystsoneutvalget v/ Vidar Langeland
   

Send ditt innspill innen 1. april til: 

Skjervøy kommune
Pb 145, 9189 Skjervøy

Eller e-post til kommunen