Utvalget har tidligere sett for seg å realitetsbehandle  rapporten til dette møtet. Det synes imidlertid svært vanskelig – om si umulig – å få dette til med den tid som er til disposisjon. Saken er derfor ikke satt opp til behandling og utvalget må se på ny dato for sluttbehandling av rapporten. I utgangspunktet er onsdag 3. juni en aktuell dag, men dette må drøftes nærmere.

I første omgang vil det bli en presentasjon av rapporten (sak 36/15) og denne vil starte kl 14.00. Det er satt et fast tidspunkt, da det må antas at presentasjonen vil ha interesse for fler enn utvalget, herunder kommunestyrerepresentantene.   

Vararepresentantene må være oppmerksom på at innkallingen også gjelder dem.