Sykehjemmet har to avdelinger. Det ordinære sykehjemmet har 18 plasser. Avdelingen for personer med demenssykdom har 9 plasser. Alle har enerom med tilhørende bad. Ved langtidsopphold i sykehjem gir vi pleie og omsorg til personer som har et omfattende døgnkontinuerlig behov for helsehjelp. Vi har ei sykestue med 6 plasser. Dette er et tjenestetilbud som både ivaretar øyeblikkelig hjelp, behandling før, i stedet for og etter sykehusinnleggelse.  

Vi har korttidsplasser som er et tidsavgrenset opphold i institusjon gitt som døgnopphold, dagopphold eller nattopphold. Korttidsopphold kan tildeles for rehabilitering, observasjon og medisinsk vurdering som ikke krever sykehusinnleggelse. 

Vi har avlastningstilbud slik at de som bor hjemme kan få et opphold på institusjonen i et tidsbegrenset tidsrom slik at de som har den daglige omsorgen kan få avlastning fra sine daglige omsorgsoppgaver. 

Vi har et hovedkjøkken som produserer mat til institusjonen. I tillegg har vi middagsombringing slik at eldre eller funksjonshemmede som bor hjemme og har problemer med å få laget middag til seg selv, kan få kjøpt middag som produseres på sykehjemmet og få maten tilkjørt.