Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, vedtok Skjervøy formannskap enstemmig i møte den 13,09,2017 sak 60/17 at forslag til detaljplan for Vågvann trelasthandel datert 04,09,2017 skal legges ut til offentlig ettersyn. Plandokumentet kan sees i Skjervøy rådhus og på kommunens hjemmeside.

Merknader til planen merkes «merknad detaljplan Vågvann trelasthandel», og sendes til Skjervøy kommune, postboks 145, 9189 Skjervøy eller pr e-post til: skj-teknisk@skjervøy.kommune.no.

Merknader må være sendt/levert kommunen senest 06,11,2017.